Contact us

Oproep Projectgroep DMP

Nederlandstalige versie

De Flemish Open Science Board (FOSB) en het Flemish Research Data Network (FRDN) hebben sinds hun ontstaan in 2019/2020 een significante impuls gegeven aan Open Science in Vlaanderen.

Een Vlaams minimaal uniform DMP werd opgesteld en in gebruik genomen door de Vlaamse onderzoeksinstellingen en Vlaamse funders. Nu is het moment gekomen om af te toetsen of het DMP beantwoordt aan hun zeer diverse noden. Dit is exact het doel van deze projectgroep. Als jij wilt bijdragen aan de manier waarop het DMP geïmplementeerd wordt in Vlaanderen, dan is dit je kans. De projectgroep zal tevens de mogelijkheid hebben om toekomstige aanpassingen en acties te formuleren, en om vooruit te blikken naar de wijze waarop het Vlaams minimaal uniform DMP dient opgevolgd te worden in een volgende beleidsperiode.

 Ben jij de persoon die we zoeken?

Voor deze projectgroep zoeken we experten die vertrouwd zijn met data management plannen en hun implementatie binnen het onderzoekslandschap. Leden van de projectgroep moeten oog hebben voor de diversiteit van noden zoals die bestaan in verschillende contexten, instellingen en disciplines.

De projectgroep rapporteert aan de werkgroep RDM & OS, die een representatieve functie heeft, en waar dus de standpunten van de instellingen vertegenwoordigd worden. De projectgroep is een kleine groep van experten.

Idealiter bestaat deze projectgroep uit 5 tot 8 personen, waarbij volgende competenties aanwezig moeten zijn:

 •   kennis van verschillende aspecten van data management plannen, in het bijzonder het Vlaams minimaal uniform DMP. Vanzelfsprekend is het aangewezen dat data stewards vertegenwoordigd zijn in deze projectgroep, maar ook andere profielen kunnen een waardevolle bijdrage leveren;
 •       kennis van verschillende soorten verplichtingen en regelgevingen;
 •       inzicht in de dagelijkse realiteit van de onderzoeker;
 •       voeling met internationale evoluties rond DMP, of inzicht in het netwerk dat aangesproken moet worden om deze te verwerven.

 

Heb jij expertise of ben je geïnteresseerd in één van deze domeinen? Aarzel dan niet om in de projectgroep te stappen.

 De voertaal van de projectgroep kan zowel het Nederlands als het Engels zijn, afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Wat wordt er verwacht?

 •   De projectgroep zal de verschillende instellingen en/of geledingen van het FRDN bevragen over hun noden m.b.t. DMP. Het format om deze bevraging te organiseren staat vrij. In januari 2024 levert de projectgroep een lijst op met de benodigde aanpassingen en/of bijkomende acties. Een mogelijk voorbeeld van een actie is het maken van een Nederlandse vertaling van het Vlaams minimaal uniform DMP.
 •   Over de effectieve uitvoering van acties of het implementeren van aanbevelingen zal beslist worden in functie van de benodigde tijdsinvestering. De beslissing wordt genomen met de werkgroep RDM & OS en wordt gevalideerd door FOSB. De projectgroep zal een advies verlenen over evoluties en noden m.b.t. het Vlaams minimaal uniform DMP op langere termijn, dat geïmplementeerd kan worden in een volgende beleidsperiode. Dit advies omvat zowel een methodologie om het Vlaams Minimaal DMP structureel op te volgen, alsook een kritische analyse van internationale evoluties rond DMP. Dit advies moet opgeleverd worden in het najaar 2024.
 •   De projectgroep zal tussentijds terugkoppelen naar de werkgroep RDM & Open Science m.b.t. de verschillende deliverables. De deliverables worden gevalideerd door de FOSB.
 •   De projectgroep heeft de mogelijkheid om experten te raadplegen. Dit kan gebeuren op initiatief van de projectgroep zelf, naargelang wat nodig geacht wordt.

 

De geschatte tijdsinvestering voor deze projectgroep ligt op 1 uur per week voor leden van de projectgroep. De tijdsinvestering voor een (co-)voorzitter kan bij momenten groter zijn.

 What’s in it for you?

 •       Je werk zal een impact hebben op het gehele onderzoekslandschap en aan de basis liggen van een hoger maturiteitsniveau in kennisbeheer. Je verwerft bijkomend inzicht in het DMP als tool voor de onderzoeker en het gebruik ervan in verschillende contexten.
 •       Je komt in contact met zeer diverse instellingen, die het gehele Vlaamse onderzoekslandschap bestrijken. Je leert hoe een DMP in deze verschillende contexten geïmplementeerd wordt. Zo bouw je expertise op die je kan meenemen naar de eigen instelling. Je bredere blik zal ook het advies dat je kan geven aan onderzoekers verrijken.
 •       De projectgroep is een belangrijke opportuniteit om te netwerken. Je wint zelf aan zichtbaarheid en draagt bij aan een groter geheel.
 •       Je draagt bij aan de praktische implementatie van DMP op een manier die de Vlaamse onderzoeksinstellingen en Open Science / RDM in Vlaanderen daadwerkelijk vooruit helpt.
 •       Je verwerft kennis over internationale evoluties m.b.t. DMP.
 •       Je zorgt er mee voor dat het DMP beantwoordt aan de diverse noden van instellingen en de onderzoekers die er werken. Zo draagt je werk bij aan een groter draagvlak bij onderzoekers.
 •       En tenslotte, als jij een gepassioneerd onderzoeksondersteuner bent, die belang hecht aan een kwalitatief en bruikbaar DMP, dan is deze projectgroep een manier om je passie concreet te maken en te delen met gelijkgestemden.

Binnen de projectgroep zoeken we ook een (co-)voorzitter

 •   Er zal een (co-)voorzitter aangesteld worden voor deze projectgroep. Denk alvast even na of je hier interesse voor hebt, en vermeldt dit desgevallend in je kandidatuur.
 •   Voor (co-)voorzitters is er begeleiding voorzien via tools die aangereikt worden door een consultant. Zo kunnen zij groeien in hun rol.

Praktisch

We vragen geïnteresseerden om zich aan te melden voor 3 september 2023  door een email te sturen naar Joke Meeus (joke.meeus@fwo.be), het departement EWI, ten aanzien van Bart Dumolyn (Bart.Dumolyn@vlaanderen.be) en afdelingonderzoek.ewi@vlaanderen.be  alsook aan sara.decoster@kuleuven.be . We vragen je ook om de CPOC van je eigen kennisinstelling in cc te zetten, zodat deze ook op de hoogte is. Stel jezelf voor en schrijf een korte tekst waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze projectgroep. Wil je graag mee informatie over ons beleid? Bekijk dan zeker onze website of lees ons beleidsplan of stuur een mailtje naar joke.meeus@fwo.be.

English version

The Flemish Open Science Board (FOSB) and the Flemish Research Data Network (FRDN) have significantly advanced Open Science in Flanders since their establishment in 2019/2020. A Flemish minimal uniform Data Management Plan (DMP) has been developed and adopted by Flemish research institutions and funders. Now is the time to assess whether the DMP meets their diverse needs, which is precisely the goal of this project group. If you want to contribute to the implementation of the DMP in Flanders, this is your opportunity. The project group will also have the opportunity to formulate future adjustments and actions and plan for the follow-up of the Flemish minimal uniform DMP in the next policy period.

Are you the person we are looking for?

We are seeking experts familiar with data management plans and their implementation in the research landscape. Members should consider the diversity of needs across different contexts, institutions, and disciplines. 

The project group reports to the RDM & OS working group, which has a representative function and thus is representing the views of the institutions. 

Ideally this group would be a rather small group of experts, consisting of 5 to 8 individuals, with the following competencies:

 • Knowledge of different aspects of data management plans, especially the Flemish minimal uniform DMP. Ideally it would be good to have data stewards represented in this group, but other profiles can also provide valuable contributions.
 • Knowledge of various obligations and regulations.
 • Understanding the daily reality of researchers.
 • Awareness of international developments related to DMP or insight into the network to acquire such knowledge.

if you possess expertise or are interested in any of these domains, do not hesitate to join the project group. 

The working language of the project group can be either Dutch or English, depending on the group's composition.

What is expected?

 

 • The project group will survey various institutions and/or segments of the FRDN about their DMP needs. The format for organizing this survey is free to choose. By January 2024, the project group will provide a list of necessary adjustments and/or additional actions. One possible action is creating a Dutch translation of the Flemish minimal uniform DMP.
 • Decisions regarding the effective implementation of actions or the adoption of recommendations will be made based on the required time investment. The decision-making process involves the RDM & OS working group and validation by FOSB. The project group will advise on long-term evolutions and needs concerning the Flemish minimal uniform DMP, to be implemented in the next policy period. This advice includes a methodology for systematically monitoring the Flemish minimal DMP and a critical analysis of international DMP developments. The advice is expected to be delivered by the autumn of 2024.
 • The project group will provide updates to the RDM & Open Science working group regarding the various deliverables, which will be validated by FOSB.
 • The project group has the option to consult experts at their own initiative, if they decide that it is needed.

The estimated time commitment for project group members is approximately 1 hour per week, but it may be greater at times for a (co-)chair.

What's in it for you?

 • Your work will have an impact on the entire research landscape and contribute to higher maturity in knowledge management. You will gain additional insight into DMP as a tool for researchers and its usage in different contexts.
 • You will interact with diverse institutions that span the entire Flemish research landscape, learning how DMPs are implemented in these varied contexts. This experience will enrich your expertise, which you can apply in your own institution. Your broader perspective will also enhance the advice you provide to researchers.
 • The project group is an excellent networking opportunity, increasing your visibility and contributing to a larger cause.
 • You will contribute to the practical implementation of DMP in a way that genuinely benefits Flemish research institutions and Open Science / RDM in Flanders.
 • You will acquire knowledge about international developments in DMP.
 • Your work will ensure that the DMP meets the diverse needs of institutions and researchers, fostering greater acceptance among researchers.
 • Lastly, if you are a passionate research supporter who values a quality and useful DMP, this project group offers a concrete way to share and realize your passion with like-minded individuals.

The project group is also looking for a (co-)chair:

 • A (co-)chair will be appointed for this project group. If you are interested, please indicate this in your application.
 • Guidance for (co-)chairs will be provided through tools offered by a consultant to help them grow in their role.

Practical Information:

Interested individuals are requested to apply by September 3, 2023, by sending an email to Joke Meeus (joke.meeus@fwo.be),  the EWI department, addressed to Bart Dumolyn (Bart.Dumolyn@vlaanderen.be) and afdelingondrzoek.ewi@vlaanderen.be, as well as to sara.decoster@kuleuven.be. Kindly include the CPOC of your own knowledge institution in CC, so they are also informed. Introduce yourself and write a brief statement explaining why you are the perfect candidate for this project group. For more information about our policies, please visit our website or read our policy plan, or feel free to send an email to joke.meeus@fwo.be.

Cookie Consent

This website uses cookies that help the website to function and also to track how you interact with our website. To ensure the best user experience, enable the specific cookies from Preferences, and click on Accept.

Cookie Consent

 • Necessary info

 • Statistics info